Event box

Twitter: tools and strategies for researchers / Twitter: dulliau a strategaethau ar gyfer ymchwilwyr

Twitter: tools and strategies for researchers / Twitter: dulliau a strategaethau ar gyfer ymchwilwyr Online

Come to this if you...Want to promote your research using Twitter and use it to raise your researcher profile?

Researchers are encouraged to use Twitter to promote their research, engage and network. You may be new to Twitter or wanting to develop your use: this session should help you decide if Twitter will be of value to you as a researcher and give you strategies to gain maximum benefits. 

You are encouraged to sign up for a Twitter account before the session (if you don't have one already)

At the end of this session... You will have an overview of how researchers are using Twitter for current awareness, to network and to share their research and how to apply these techniques to promote your own research.  

You will understand the basics of how Twitter works and have a range of tools that can make it easier.

The course will run from 10.00 – 11.00. This training will be held via Zoom, you will be sent a Meeting Link prior to the event. Please ensure you register with your Swansea University email account 


Dewch i’r sesiwn hon os...Hoffech hyrwyddo eich ymchwil gan ddefnyddio Twitter a'i ddefnyddio i godi'ch proffil fel ymchwilydd? 

Mae ymchwilwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio Twitter er mwyn hyrwyddo eu hymchwil, ymgysylltu a rhwydweithio. Efallai eich bod yn newydd i Twitter neu hoffech ddatblygu eich defnydd ohono: dylai'r sesiwn hon eich helpu i benderfynu a fydd Twitter o werth i chi fel ymchwilydd ac i roi strategaethau i chi er mwyn sicrhau’r buddiannau mwyaf posibl. 

Fe'ch anogir i agor cyfrif Twitter cyn y sesiwn (os nad oes un gennych yn barod)

Bydd gennych drosolwg o’r modd y mae ymchwilwyr yn defnyddio Twitter ar gyfer ymwybyddiaeth gyfredol, i rwydweithio ac i rannu eu hymchwil a sut y gellir cymhwyso'r technegau hyn i hyrwyddo eich ymchwil eich hun.  

Ar ddiwedd y sesiwn hon... 

Byddwch yn deall y pethau sylfaenol ynglŷn â sut mae Twitter yn gweithio a bydd gennych amrediad o ddulliau sy’n gallu gwneud y broses yn haws.  

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Cynhelir yr hyfforddiant hwn trwy Zoom. Anfonir Dolen y Cyfarfod atoch chi cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod chi’n cofrestru gan ddefnyddio eich cyfrif e-bost prifysgol Abertawe

Related LibGuide: Academic Publishing and Impact by Ellie Downes

Date:
Tuesday 22 March 2022
Time:
10:00am - 11:00am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Ellie Downes