Event box

Staff event - A Brave New World: Resilience and Community Online

ISS inclusive services group, SAILS and Faith & Community @CampusLife are working together to present A Brave New World: Resilience and Community, an online Human Library event for Swansea Universty staff that will take place on the 18th November via Zoom. The theme is inspired by the COVID-19 pandemic that has demanded resilience from us all as we have looked for new ways of staying connected and socialising.   

 

The purpose of A Brave New World is to promote dialogue, reduce prejudices and encourage understanding through human interaction. Human Books will share a significant personal experience or perspective on life that shows how they have overcome adversity and/or developed a sense of community.  Visitors to the Human Library can borrow a Book for a 15-minute personal conversation during which they are encouraged to ask questions and learn more about the Book.  Registered attendees of Human Library will receive a link to reserve their reading slot before the event.

 

Our objectives are to:  

  • Encourage awareness and understanding across diverse cultures and communities in Swansea University  

  • Allow academic and professional staff to engage on a personal level with people from communities where they have a connection through research or support services  

  • Share positive stories of resilience and community building in challenging times to help our staff community during the current COVID-19 crisis.

 

Mae grŵp gwasanaethau cynhwysol GGS, SAILS a Ffydd a Chymuned @BywydCampws yn cydweithio i gyflwyno “Brave New World: Resilience and Community”, digwyddiad Llyfrgell Ddynol ar-lein a gynhelir ar 18 Tachwedd drwy Zoom. Ysbrydolwyd y thema gan y pandemig COVID-19 sydd wedi ein gorfodi i gyd i ddangos gwytnwch wrth i ni chwilio am ffyrdd newydd o gadw mewn cysylltiad a chymdeithasu. 

 

Diben Brave New World yw hyrwyddo deialog, lleihau rhagfarnau ac annog dealltwriaeth drwy ryngweithio dynol.  Bydd Llyfrau Dynol yn rhannu profiad neu safbwynt personol arwyddocaol ar fywyd sy’n dangos sut mae pobl wedi goresgyn anawsterau a/neu ddatblygu ymdeimlad o gymuned. Caiff ymwelwyr â’r Llyfrgell Ddynol fenthyca Llyfr am sgwrs bersonol 15 munud pan fyddant yn cael eu hannog i ofyn cwestiynau a dysgu mwy am y Llyfr. Bydd mynychwyr a gofrestrwyd y Llyfrgell Ddynol yn derbyn dolen er mwyn cadw eu slot darllen cyn y digwyddiad. 

 

Ein hamcanion yw: 

  • Annog ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ar draws diwylliannau a chymunedau amrywiol ym Mhrifysgol Abertawe 

  • Creu cyfleoedd i staff academaidd a phroffesiynol ymgysylltu ar lefel bersonol â phobl o gymunedau lle mae ganddynt gysylltiad drwy ymchwil neu wasanaethau cymorth 

  • Rhannu straeon cadarnhaol am wydnwch ac adeiladu cymuned mewn cyfnod heriol er mwyn helpu ein cymuned o staff yn ystod argyfwng presennol COVID-19

Date:
Wednesday 18 November 2020
Time:
1:00pm - 3:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Attachments:
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Philippa Price
Philippa Price

Librarian (College of Arts & Humanities, Science, Management & Engineering) / Llyfrgellydd (Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Gwyddoniaeth, Rheolaeth a Pheirianneg)